Przychodnia.pl
Niedziela 25. Marca 2018r
Marii, Wieńczysława
0
linki sponsorowane, reklamy

Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
BIOTUM
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:iniekcje 1000 mg. Proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych.
Zawartośćsubstancja czynna - ceftazidime. Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg lub 1 g ceftazydymu w postaci pięciowodzianu oraz węglan sodu (118 mg na 1g ceftazydymu).
Zamienniki LekuCeftazidime

Sposób działaniaBIOTUM jest antybiotykiem należącym do grupy cefalosporyn. Jego działanie polega na uniemożliwianiu bakteriom syntezy ścian komórkowych, co powoduje ich rozpad. Lek jest skuteczny w zwalczaniu wielu szc Antybiotyk do stosowania pozajelitowego. Ceftazydym jest półsyntetyczną cefalosporyną III generacji. Charakteryzuje się szerokim zakresem działania przeciwbakteryjnego. Działa na bakterie Gram-ujemne, w tym oporne na gentamycynę i inne antybiotyki aminoglikozydowe. Działa również na bakterie Gram-dodatnie. Wykazuje wysoką odporność na większość -laktamaz plazmidowych i chromosomalnych wytwarzanych zarówno przez bakterie Gram-ujemne jak i Gram-dodatnie i w związku z tym jest aktywny wobec wielu szczepów opornych na inne cefalosporyny oraz ampicylinę. In vitro ceftazydym jest aktywny wobec następujących bakterii: Gram-ujemne tlenowe - Acinetobacter spp.; Citrobacter spp., włączając Citrobacter freundii i Citrobacter diversus; Enterobacter spp., włączając Enterobacter cloacae i Enterobacter aerogenes; Escherichia coli; Haemophilus influenzae, włączając szczepy oporne na ampicylinę; Klebsiella spp., włączając Klebsiella pneumoniae; Neisseria meningitidis; Proteus mirabilis; Proteus vulgaris; Pseudomonas spp., włączając Pseudomonas aeruginosa; Serratia spp. Gram-dodatnie tlenowe - Staphylococcus aureus, włączając szczepy wytwarzające i nie wytwarzające penicylinazy; Streptococcus agalactiae (paciorkowce grupy B), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (paciorkowce - hemolizujące grupy A). Beztlenowce - Bacteroides spp. (wiele szczepów Bacteroides fragilis jest opornych na ceftazydym). Wiele szczepów bakteryjnych wykazuje wrażliwość in vitro na ceftazydym ale działanie niektórych z nich nie zostało dotychczas potwierdzone badaniami klinicznymi. Są to: Clostridium spp. z wyjątkiem Clostridium difficile, Haemophilus parainfluenzae, Morganella morganii (dawniej Proteus morganii), Neisseria gonorrhoeae; Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Providencia spp. (włączając Providencia rettgeri dawniej Proteus rettgeri), Salmonella spp., Shigella spp,; Staphylococcus epidermidis, Yersinia enterocolitica. Ceftazydym w połączeniu z aminoglikozydami wykazuje in vitro działanie synergiczne wobec Pseudomonas aeruginosa i bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Również w połączeniu z karbenicyliną wykazuje in vitro działanie synergiczne wobec Pseudomonas aeruginosa. Antybiotyk ten nie działa in vitro wobec gronkowców opornych na metycylinę, enterokoków w tym Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp. i Clostridium difficile. W badaniach na zdrowych ochotnikach stwierdzono, że ceftazydym po domięśniowym podaniu dawki 500 mg i 1 g, szybko (po 1 godz.) osiąga maksymalne stężenie w krwi wynoszące odpowiednio 17 i 39 mg/ l, natomiast po podaniu dożylnym tych samych dawek po upływie 5 minut osiąga odpowiednio 45 i 90 mg/l. Okres półtrwania po podaniu dożylnym wynosi około 1,9 h, a po podaniu domięśniowym ok. 2 h. Po podaniu pacjentom z prawidłową czynnością nerek odpowiednio 1 g lub 2 g leku w odstępach 8-godzinnych przez 10 dni nie stwierdzono kumulacji ceftazydymu w krwi. U pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby, leczonych ceftazydymem w dawce 2 g co 8 h przez 5 dni, nie stwierdzono zmian w farmakokinetyce tego leku. Ceftazydym wydalany jest w 80-90% z moczem w postaci nie zmienionej w ciągu 24 h. U pacjentów z niewydolnością nerek okres półtrwania ceftazydymu w krwi jest znacznie wydłużony i w związku z tym dawkowanie musi być odpowiednio zmienione (patrz: Dawkowanie). Około 10% leku wiąże się z białkami osocza . Ceftazydym bardzo dobrze przenika z krwi do tkanek i płynów ustrojowych osiągając stężenia terapeutyczne w moczu, żółci, gruczole krokowym, kościach, mięśniu sercowym, plwocinie, cieczy wodnistej, płynie opłucnowym, maziowym, otrzewnowym, a także w płynie mózgowo-rdzeniowym. Przenika także przez barierę łożyska i do mleka matki.
ZastosowanieZwalczanie zagrażających życiu zakażeń bakteryjnych jak posocznica, zapalenie opon mózgowych, skomplikowane infekcje dróg moczowych, płuc. Leczenie odbywa się wyłącznie w szpitalu.
Inne leki związane ze schorzeniamiInfekcje bakteryjne

OstrzeżenieLek stosowany u pacjentów z uszkodzeniem nerek może spowodować paraliż oraz zmiany w pracy mózgu i zaburzenia psychiczne. Leku nie wolno podawać pacjentom z uczuleniem na penicylinę lub cefalosporyny. * Ceftazydym należy podawać ostrożnie: w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na penicyliny ze względu na możliwość wystąpienia reakcji krzyżowej. Po stwierdzeniu ostrych objawów alergii leczenie należy natychmiast przerwać, podać adrenalinę i zastosować odpowiednie postępowanie; w chorobach układu pokarmowego (zwłaszcza w zapaleniu okrężnicy); * U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek niedostosowanie dawki leku do wydolności nerek może prowadzić do niekontrolowanego wzrostu jego stężenia w surowicy krwi i zaburzeń neurologicznych objawiających się: napadami padaczkowymi, encefalopatią, drżeniami mięśniowymi o charakterze trzepotania (asterixis) oraz pobudliwością nerwowo-mięśniową. * U pacjentów z niewydolnością nerek ustala się dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny (patrz: Dawkowanie). * Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków o szerokim zakresie działania, długotrwałe stosowanie ceftazydymu może spowodować nadmierny wzrost organizmów niewrażliwych na ten antybiotyk. W takim przypadku należy przerwać leczenie i zastosować odpowiednie środki zaradcze. * W trakcie leczenia ceftazydymem może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Łagodne objawy ustępują zwykle po zaprzestaniu stosowania antybiotyku. W przypadkach o przebiegu umiarkowanym i ciężkim należy stosować nawadnianie organizmu oraz uzupełnianie niedoborów elektrolitów i białka, zależnie od stanu klinicznego, a także stosować odpowiedni antybiotyk skuteczny wobec C. difficile. * Nie podawać dotętniczo ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia skurczu i martwicy tętnic. * Noworodkom i niemowlętom do 3 miesiąca życia podawać lek tylko dożylnie. U dzieci do 2,5 roku życia, w przypadku iniekcji domięśniowych, nie należy go podawać razem z lidokainą (patrz: Dawkowanie i sposób przygotowania).
Działania niepożądaneOkoło 5% leczonych ma objawy uboczne z czego: >1/100- * Lokalne podrażnienie i zakrzepy krwi w miejscu wstrzyknięcia leku. * Reakcje alergiczne skóry, jak świąd, zaczerwienienie i wysypka. 1/1000- Ból głowy, gorączka, obrzęk żył, wstrząs alergiczny. * Zmiany w obrazie krwi. * Nienormalne reakcje czuciowe - mrowienia. * Zmiany odczuć smakowych. * Drgawki i zaburzenia świadomości. * Mdłości, wymioty, biegunka, ból brzucha. <1/1000- * Zwiększenie ilości białych ciałek krwi. * Zapalenie jelit. * Zmiana w pracy wątroby. * Zmiana w funkcji nerek. Ceftazydym jest zazwyczaj dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje miejscowe (mniej niż 2% przypadków): * po iniekcjach dożylnych - zakrzepowe zapalenie żył, * po iniekcjach domięśniowych - zaczerwienienie i ból w miejscu podania. Ponadto mogą wystąpić: * nadwrażliwość: gorączka, świąd i wysypka (2%); * zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: biegunka, nudności, wymioty i bóle brzuszne (mniej niż 2%); * zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: bóle i zawroty głowy oraz zaburzenia czucia (mniej niż 1%); Bardzo rzadko (mniej niż 1% przypadków) mogą wystąpić: * zakażenia drożdżakowe, pleśniawki i zapalenie pochwy; * niedokrwistość hemolityczna; * przejściowo może wystąpić: leukopenia, neutropenia, agranulocytoza, eozynofilia, limfocytoza, trombocytoza, trombocytopenia oraz nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferazy i fosfatazy zasadowej oraz stężenia kreatyniny i mocznika w krwi. * rzekomobłoniaste zapalenie jelit.
DawkowanieDawkę ustala lekarz. Lek powinien być stosowany jedynie w bardzo poważnych infekcjach. Dawka zależy od wagi ciała pacjenta oraz typu infekcji. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Lek można podawać dożylnie, domięśniowo lub we wlewach. Biotum przeznaczony jest do podawania pozajelitowego, jego dawka uzależniona jest od typu zakażenia i wrażliwości szczepu chorobotwórczego, a także wieku i masy ciała pacjenta oraz czynności jego nerek. Maksymalna dawka dobowa ceftazydymu w zasadzie nie powinna przekraczać 6 g. Dorośli: Zazwyczaj podaje się 1g co 8 lub 12 h dożylnie lub domięśniowo. * W zakażeniach dróg moczowych dożylnie lub domięśniowo: 250 mg, 500 mg lub 1g co 8 lub 12 h w zależności od ciężkości zakażenia. * W zakażeniach kości i stawów - dożylnie, 2 g co 12 h. * W zapaleniu płuc oraz zakażeniach skóry i tkanek miękkich - dożylnie lub domięśniowo, 500 mg do 1 g co 8 h. * W ciężkich zakażeniach ginekologicznych i zakażeniach w obrębie jamy brzusznej - dożylnie, 2 g co 8 h. * W zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych - dożylnie, 2 g co 8 h. * W ciężkich zakażeniach zagrażających życiu, zwłaszcza u pacjentów z obniżoną odpornością -dożylnie, 2 g co 8 h. * W zapaleniu płuc wywołanym przez Pseudomonas aeruginosa, u pacjentów z mukowiscydozą i prawidłową czynnością nerek, ceftazydym podaje się dożylnie w ilości 100-150 mg/kg masy ciała/dobę w 3 dawkach, maksymalnie do 9 g na dobę. U osób w podeszłym wieku dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 g, zwłaszcza u chorych powyżej 80 roku życia. U pacjentów z niewydolnością wątroby dawkowanie nie wymaga modyfikacji. Niemowlęta od 3 m.ż. i dzieci do 13 r.ż. dożylnie lub domięśniowo, 30-100 mg/kg masy ciała/dobę w 2-3 równo podzielonych dawkach. Dzieciom do 2,5 r.ż. w iniekcjach domięśniowych nie należy podawać lidokainy. U dzieci z obniżoną odpornością, ze zwłóknieniem torbielowatym lub z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych może być stosowane do 150 mg/kg masy ciała/dobę w 3 równo podzielonych dawkach. Noworodki i niemowlęta do 3 m.ż. dożylnie 25-60 mg/kg masy ciała/dobę w 2 równo podzielonych dawkach. Należy pamiętać, że u noworodków okres półtrwania ceftazydymu w osoczu może być 3 do 4 razy dłuższy niż u dorosłych. UWAGA W niewydolności nerek podaje się dawkę wstępną 1 g, a następnie ustala dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny Pacjenci poddawani hemodializie : 1 g po każdej hemodializie; Pacjenci poddawani dializie otrzewnowej: początkowo 1g, następnie 500 mg co 24 h.
Ciąża i karmienieOgraniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu. Preparat przenika do mleka matki Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy przedyskutować z lekarzem. Bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży - kategoria B. Lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ceftazydym należy podawać ostrożnie, zwłaszcza w pierwszych miesiącach ciąży oraz w okresie karmienia.
PrzechowywanieLek należy przechowywać w temperaturze do 25°C w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem. Przypomina się o konieczności przestrzegania terminu ważności podanego na opakowaniu i nie stosowania leku po upływie tego terminu. Data sporządzenia ulotki: październik 1999 r. Dostępne zarejestrowane opakowania: pojedynczo pakowane fiolki po 250 mg, 500 mg i 1 g
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanielinki sponsorowane, reklamyNa Forum
Wino pobudza trawienie i podnosi ciśnienie, absolutnie nie wskazane przy nadciśnieniu . Tak samo jak każdy inny alkohol . ...Graynka55     18587

Zależy, którego stopnia masz cukrzycę. Jednak nie zbędna jest specjalna dieta, aby choroba się nie pogłębiała. ...Graynka55     91230

Być może jego pies ma włos ( nie jest długowłosy?) , a Twój sierść. Jeśli badania nic nie wykazały t ...Graynka55     57455

Tyle lat i jeszcze nie poszłaś do lekarza ?! Ja miałam takie silne bóle głowy/migreny od tabletek antykoncepcyjnych . ...Graynka55     28329

Niestety też mam cienkie włosy. Znacie jakieś sprawdzone sposoby, aby stały się chociaż trochę grubsze? ...magda11     151496

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.